Regulamin Systemu „Akcja – Reakcja”


§ 1 Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu „akcja-reakcja”, służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w obszarze przestrzeni publicznej miasta Rybnik.
 2. Załączona do niniejszego regulaminu Polityka prywatności stanowi jego integralną część.
 3. Administratorem Systemu jest Urząd Miasta Rybnika
 4. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
 5. Korzystanie z aplikacji oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 2 Definicje
  Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 1. System –system informatyczny „Akcja-Reakcja”, obejmujący on aplikacje mobilną oraz aplikację webową.
 2. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z Systemu.
 3. Zgłoszenie - zgłoszenie dokonane przez Użytkownika poprzez System „akcja – reakcja” dotyczące nieprawidłowości, awarii lub zauważonego problemu.
§ 3 Podstawowe zasady działania i korzystania z Systemu
 1. Korzystanie z Systemu jest nieodpłatne.
 2. Korzystanie z funkcji Systemu, takich jak zamieszczanie zgłoszeń, przeglądanie, odczytywanie powiadomień jest możliwe po zarejestrowaniu się w Systemie.
 3. Korzystanie z Systemu możliwe jest poprzez urządzenia mobilne wykorzystujące systemy operacyjne od wersji iOs 7+, Android 4.1+.
 4. Korzystanie z Systemu wymaga dysponowania przeglądarką internetową Firefox, Chrome lub Internet Explorer (IE11+, Edge).
 5. Zakazane jest korzystanie z Systemu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Systemu treści o charakterze naruszającym prawo (np. materiałów naruszających prawa autorskie, dobra osobiste osób trzecich lub tzw. „spam”). Zakazane jest wprowadzanie do Systemu danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).
§ 4 Kontakt, rozwiązywanie problemów technicznych
(postępowanie reklamacyjne)
 1. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o pomoc w zakresie działania systemu należy kierować na adres: informatyka@um.rybnik.pl.
 2. Zgłoszenie problemu technicznego powinno zawierać login Użytkownika umożliwiający jego identyfikację, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu oraz krótki dokładny opis problemu.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszenie i w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania udzieli odpowiedzi.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwraca się do użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres udzielania odpowiedzi przez Administratora.
§ 5 Odpowiedzialność
 1. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Systemu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.
 2. W przypadku otrzymania wiarygodnej informacji o zamieszczaniu w Systemie przez jego Użytkowników informacji naruszających prawo, Administrator niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 3. Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania informacji, zablokować dostęp lub usunąć z Systemu informacje niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. zgłoszenia niedotyczące obszaru przestrzeni publicznej). Administrator może usunąć Profil Użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin.
 4. Przetwarzanie danych w systemie odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu
§ 6 Zakres usług
  Usługi świadczone przez Administratora z wykorzystaniem Systemu obejmują:
 1. Usługę zgłoszeń, polegającą na umożliwieniu przekazywania przez Użytkownika do Administratora Zgłoszeń przy użyciu urządzenia mobilnego, na którym pobrano i zainstalowano aplikację mobilną lub poprzez użycie strony internetowej https://akcja-reakcja.rybnik.eu:

  a. korzystanie z usługi zgłoszeń wymaga dokonania rejestracji w Systemie celem założenia Profilu. W celu założenia Profilu należy podać wymagane dane osobowe oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami,

  b. w ramach Zgłoszenia Użytkownik wybiera jego kategorię, podkategorię/temat, wskazuje lokalizację oraz może dodać opis i max. 3 zdjęcia,

  c. W ramach usługi zgłoszeń System umożliwia Użytkownikowi również pobieranie

  i wysyłanie powiadomień od/do Administratora.
 2. Usługę komunikacji, polegającą na przekazywaniu Użytkownikowi komunikatów, wiadomości, informacji lub innych treści, pochodzących od Administratora. Użytkownik może je subskrybować poprzez wybranie grupy tematycznej założonej przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik może w każdym momencie odinstalować aplikację mobilną. Odinstalowanie aplikacji mobilnej i usunięcie konta powoduje, iż Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług Systemu.
§ 7 Warunki zawarcia umowy
 1. Korzystanie z Systemu nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi.
 2. Zarejestrowany Użytkownik odpowiada za działania wykonane z wykorzystaniem jego Profilu.
 3. Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z Systemu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Systemu.
 4. Umowa dotycząca nieodpłatnego korzystania z Systemu zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 4 -12.
 5. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Systemu.
 6. Rozwiązanie Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Systemu przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:

  a. zaprzestanie korzystania z Systemu,

  b. przesłanie oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Administratora,

  c. usunięcie Konta.

 7. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z Systemu, z tygodniowym wypowiedzeniem, ze względu na ważne przyczyny skutkujące zaprzestaniem świadczenia usług będących przedmiotem Umowy.
 8. Oświadczenie Administratora, o którym mowa w ust. 3, jest składane przez jego opublikowanie na stronie internetowej Systemu.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie komunikatu oraz opublikowanie nowej treści Regulaminu w Systemie.
 2. Załącznik: - Polityka prywatności.