Polityka Prywatności


§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie działania Administratora Systemu „akcja-reakcja” realizowane są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W trakcie korzystania z Systemu, Administrator Systemu gromadzi następujące dane:
  1. zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
  2. czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
  3. w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
  4. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
  5. dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Systemie, w tym dane osobowe oraz treści wprowadzane do Systemu takie jak fotografie i inne pliki, odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, komentarze, korespondencję wysyłaną przez system poczty elektronicznej Systemu, informacje o zgłoszeniach oraz działaniach związanych ze zgłoszeniem, a także dokładny czas związany z powyższymi danymi.
 3. W Systemie mogą być zamieszczone odnośniki do serwisów zewnętrznych, pozwalające w szczególności na przesyłanie do tych serwisów określonych danych.
§ 2 Dane osobowe - obowiązek informacyjny
 1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz przepisami prawa krajowego, a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Rybnika (tel. 032 43 92 203, e-mail: abi@um.rybnik.pl) ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzielenia. Administrator będzie przetwarzał w Systemie następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail.
 4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej rejestracji Użytkownika w Systemie. W momencie zarejestrowania się w Systemie Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych osobowych przez Administratora Systemu, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
 9. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody Użytkownik zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP / ePUAP potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miasta Rybnika opatrzoną własnoręcznym podpisem.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Systemu.
 12. Dane będą przetwarzane automatycznie w celu udostępnienia funkcjonalności Systemu.
§ 3 Materiały pochodzące od Użytkownika
 1. Użytkownik przesyłając za pomocą aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób materiały, w szczególności wiadomość lub zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości lub zdjęcia albo innego materiału Użytkownika przez Administratora Systemu oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  3. wprowadzanie do obrotu,
  4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń),
  6. publiczne wykonanie lub odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video),
  7. wystawianie, wyświetlanie, użyczanie lub najem,
  8. obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych,
  9. wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
  10. umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych,
  11. wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, w celu promocji Administratora Systemu, portali internetowych Administratora Systemu.
 2. Użytkownik upoważnia Administratora Systemu do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
 3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał Użytkownik oświadcza, że:
  1. ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału (w przypadku kiedy Materiał stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie
  2. informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać materiałów zawierających wizerunki osób.
 5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 powyżej, na każde żądanie Administratora Systemu.
 6. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora Systemu sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub innych materiałów, w zakresie określonym w Polityce prywatności.
§ 4 Stosowane zabezpieczenia
 1. System korzysta z bezpiecznych sieci danych, chronionych przez zapory oraz systemy ochrony danych. Dostęp do danych posiadają wyłącznie odpowiednio uprawnione osoby, którym jest to niezbędne w celu dostarczenia żądanych usług.
 2. W celu zachowania bezpieczeństwa użytkownik nie powinien ujawniać osobom trzecim swojej nazwy użytkownika i hasła.
§ 5 Aktualizacja polityki prywatności
Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane w Systemie.


§ 6 Kontakt
W przypadku uwag związanych z prywatnością danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail abi@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl.