Polityka Prywatności


§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie działania Administratora Systemu „akcja-reakcja” realizowane są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W trakcie korzystania z Systemu, Administrator Systemu gromadzi następujące dane:
  1. zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
  2. czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
  3. w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
  4. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
  5. dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Systemie, w tym dane osobowe oraz treści wprowadzane do Systemu takie jak fotografie i inne pliki, odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, komentarze, korespondencję wysyłaną przez system poczty elektronicznej Systemu, informacje o zgłoszeniach oraz działaniach związanych ze zgłoszeniem, a także dokładny czas związany z powyższymi danymi.
 3. W Systemie mogą być zamieszczone odnośniki do serwisów zewnętrznych, pozwalające w szczególności na przesyłanie do tych serwisów określonych danych.
 4. Dane gromadzone w Systemie mogą być udostępniane osobom trzecim, upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
§ 2 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie jest Prezydent Miasta Rybnika, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik.
 2. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Systemu.
 3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§ 3 Materiały pochodzące od Użytkownika
 1. Użytkownik przesyłając za pomocą aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób materiały, w szczególności wiadomość lub zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości lub zdjęcia albo innego materiału Użytkownika przez Administratora Systemu oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  3. wprowadzanie do obrotu,
  4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń),
  6. publiczne wykonanie lub odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video),
  7. wystawianie, wyświetlanie, użyczanie lub najem,
  8. obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych,
  9. wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
  10. umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych,
  11. wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, w celu promocji Administratora Systemu, portali internetowych Administratora Systemu.
 2. Użytkownik upoważnia Administratora Systemu do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
 3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał Użytkownik oświadcza, że:
  1. ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału (w przypadku kiedy Materiał stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie
  2. informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać materiałów zawierających wizerunki osób.
 5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 powyżej, na każde żądanie Administratora Systemu.
 6. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora Systemu sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub innych materiałów, w zakresie określonym w Polityce prywatności.
§ 4 Stosowane zabezpieczenia
 1. System korzysta z bezpiecznych sieci danych, chronionych przez zapory oraz systemy ochrony danych. Dostęp do danych posiadają wyłącznie odpowiednio uprawnione osoby, którym jest to niezbędne w celu dostarczenia żądanych usług.
 2. W celu zachowania bezpieczeństwa użytkownik nie powinien ujawniać osobom trzecim swojej nazwy użytkownika i hasła.
 3. W celu zachowania bezpieczeństwa użytkownik nie powinien ujawniać osobom trzecim swojej nazwy użytkownika lub hasła.
§ 5 Aktualizacja polityki prywatności
Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane w Systemie.


§ 6 Kontakt
W przypadku uwag związanych z prywatnością danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail abi@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl.